SP NR 2

O szkole

 

Nasza szkoła jest jedyną w mieście i powiecie szkołą o profilu integracyjnym. Każde dziecko ma tu zapewnione warunki do rozwoju postaw i umiejętności, które są niezbędne na dalszych etapach edukacji i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Sprzyja temu mała liczebność klas i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nad rozwojem uczniów czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele nauczania początkowego i przedmiotowcy, psycholog, logopeda, oligofrenopedagodzy, terapeuta – reedukator, surdopedagog. Lekcje są prowadzone przez dwóch nauczycieli. W zależności od potrzeb uczniowie mogą realizować indywidualne programy nauczania dostosowane do ich możliwości.

 

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.

Większość uczniów objętych integracją w naszej placówce to dzieci z zaburzeniami słuchu i wzroku oraz przewlekle chore. Klasy dobierane są tak, aby funkcjonowali w nich uczniowie z różnymi rodzajami schorzeń. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z uczniami pracuje dwóch nauczycieli. Pierwszy – nauczyciel przedmiotu, drugi – pedagog posiadający specjalne przygotowanie (nauczyciel wspomagający), którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Nie ma zatem różnic w jakości nauczania, ale w sposobie przekazywania wiedzy.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadają orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, które zawierają zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania. W szkole korzystają zatem z dodatkowych zajęć specjalistycznych prowadzonych w doskonale wyposażonych gabinetach. Zajęcia odbywają się pod okiem specjalistów: psychologa, surdopedagoga, logopedy, terapeuty, rehabilitantów.

Większość naszych nauczycieli zdobyła dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Udoskonaliliśmy również naszą placówkę pod względem technicznym. Naszym największym osiągnięciem jest winda dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi wejściowe na fotokomórkę to również ogromne ułatwienie. Toaleta, podjazdy, uchwyty, balustrady to udogodnienia w codziennym funkcjonowaniu uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne rozwijają zainteresowania wszystkich chętnych uczniów bez względu na sprawność. Udział w zawodach i konkursach to najlepszy sprawdzian ich możliwości.

Rodzice naszych uczniów w klasach integracyjnych widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny swoich dzieci. Ewentualne wątpliwości i obawy pozostałych rodziców należy rozwiać, wskazując zalety szkoły z oddziałami integracyjnymi:

 • budowanie wzajemnej tolerancji, empatii i asertywności,

 • pomaganie sobie w przełamywaniu słabości i ograniczeń,

 • nauka rozwiązywania konfliktów.


DYSPONUJEMY:

 • trzynastoma salami lekcyjnymi

 • świetlicą

 • pracowniami komputerowymi i multimedialnymi

 • biblioteką

 • salą gimnastyczną

 • salą do zajęć gimnastyki korekcyjnej

 • gabinetami do zajęć terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznejOFERUJEMY:

 • nowoczesne nauczanie wyposażające uczniów w wiedzę przydatną w przyszłym życiu i kształtujące niezbędne umiejętności praktyczne;

 • zajęcia reedukacyjno-terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, neurologopedyczne, terapii psychologicznej, logorytmiczne, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej;

 • zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, koło literackie, koło teatralne, koło historyczne, zespół wokalny, zajęcia sportowe, koło modelarskie;

 • opiekę świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia edukacyjnego i pedagogicznego;

 • naukę języka niemieckiego i angielskiego od klasy pierwszej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Gimnazjalna 11
  67-100 Nowa Sól
 • (68)3560964

Galeria zdjęć